تماس با عظیم قیچی ساز

Sponsors

 

حامیان مالی

 

saman.png (200×200)

 

 

    

 

 

تصاوير و گزارشي مختصر از سبلان

شنبه 21 بهمن با دوستان به قصد صعود سبلان از تبريز حركت و پس از رسيدن به شابيل و تعويض لباسهايمان آماده صعود شديم .تصميم به صعود گرده شمالي (مسير آذران) داريم و مي خواهيم شب را در ارتفاع 4000 متر سپري كرده و صبح فردا به طرف قله حركت كنيم . امسال بارش برف در منطقه آذربايجان كم است و پوشش گياهي و عوارض طبيعي منطقه كاملا نمايان است، در ميانه راه استراحتي كوتاه براي صرف نهار كرده و دوباره مسير را ادامه داديم تا اينكه به محل كمپ رسيديم طبق پيش بيني هواشناسي شرايط مساعد است و سرعت باد كم.

صبح ساعت 6 بيدار شده و عجله اي نداريم و قصد داريم بعد از طلوع آفتاب و خوردن صبحانه حركت كنيم . براي صعود مسير آذران در زمستان و بهار مي بايست حتما کرامپون و كلنگ به همراه داشت چون شيب مسير زياد است و يخ زده به طوري كه بدون کرامپون مسير خيلي خطرناك مي باشد. حدود ساعت 12 به قله رسيده و 1 ساعتي استراحت كرده و منتظر دوستانمان هستيم كه قرار است از مسير هرمها و كسري بيايند . با آنها ملاقات و به طرف پايين حركت ميکنيم . شيبهاي تند مسير را رو به شيب و با احتياط پايين آمده و به چادرمان رسيديم بدون معطلي آب تهيه كرده،غذا خورده و پس از جمع آوري وسايلمان به طرف شابيل حركت كرديم.

 

اعضا گروه:علي حبيبي - نادرحسين پور - جواد نصيرزاده - عظيم قيچي ساز